بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

ەڭ جوعارى حالىق پروكۋراتۋراسى مەكەمەسىنىڭ حالىق بۇقاراسىنان كەلگەن حاتتاردى ءبىرتۇتاس قابىلدايتىن ءادىرىسى جونىندەگى ۇقتىرۋى

2022.10.28 15:21     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 قىزمەت قاجەتىنە ساي، ۇقتىرۋ جاريالانعان كۇننەن باستاپ، ەڭ جوعارى حالىق پروكۋراتۋراسى مەكەمەسىنىڭ بۇقارادان كەلگەن حاتتاردى ءبىرتۇتاس قابىلدايتىن ءادىرىسى مىناداي: بەيجيڭ قالاسى شىعىس قالا رايونى بەيحىيان كوشەسى 147 – ءنومىرلى اۋلاداعى ەڭ جوعارى حالىق پروكۋراتۋراسى مەكەمەسى، حات قابىلداۋشى: 10 – پروكۋراتۋرا مەڭگەرمەسى (北京市东城区北河沿大街147号最高人民检察院,收件人:第十检察厅)، پوچتا ءنومىرى: 100726. بەيجيڭ قالاسى شىجيڭشان رايونى لۋگۋ شىعىس كوشەسى 5 – ءنومىرلى اۋلاداعى ەڭ جوعارى حالىق پروكۋراتۋراسى مەكەمەسىنىڭ باتىس قىزمەت رايونى بۇدان بىلاي بۇقارادان كەلگەن حاتتاردى قابىلدامايدى.

 حالىق بۇقاراسىنىڭ ءوتىنىشى بولسا، مىناداي جولدار ارقىلى دا ەڭ جوعارى حالىق پروكۋراتۋراسى مەكەمەسىنە اڭىس ەتۋىنە بولادى:

 1. ءوزى بارۋ. ءادىرىسى: بەيجيڭ قالاسى شىجيڭشان رايونى لۋگۋ شىعىس كوشەسى 5 – ءنومىرلى اۋلا (ەڭ جوعارى حالىق پروكۋراتۋراسى 12309 پروكۋراتۋرالىق قىزمەت وتەۋ ورتالىعى)

 2. ينتەرنەتتەن پايدالانۋ. 12309 جۇڭگو پروكۋراتۋرا تورابىنا (www.12309.gov.cn) شىعىپ، جۇيەنىڭ ەسكەرتۋى بويىنشا تىركەلۋ، اڭىس ەتۋ باسقىشىن ورىنداۋ ءارى ارىزى، سالاۋات ىسپاتى، ىسپات ماتەريالدارى جانە زاڭدى قۇجاتتارى قاتارلىلاردى سىعىمداعان سوڭ، قوسىمشا قۇجات فورماسىندا جولداۋ كەرەك. قولفونعا «检察12309» دەتالىن ورناتۋ نەمەسە «12309中国检察网» ۋيچات تەكشەسىنە قوسىلۋ ارقىلى دا جوعارىداعى باسقىشتاردى ورىنداۋعا بولادى.

 3. تەلەفون سوعۋ. 12309 پروكۋراتۋرالىق قىزمەت توتە لەنياسىنا تەلەفون سوعۋعا بولادى، بۇل لەنيا زاڭدىق كەڭەس، دەلو جاعدايىن تەكسەرۋ قاتارلى پروكۋراتۋرالىق قىزمەت وتەۋلەردى ازىرلەيدى.

 ەڭ جوعارى حالىق پروكۋراتۋراسى مەكەمەسى

 2022 – جىلى 10 – ايدىڭ 27 – كۇنى

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

سۋرەتتە: ايەلدەردىڭ جەكە كىسىلىك 3 مەترلىك تۇعىردان سەكىرۋ جارىسىنىڭ سيلىق تاراتۋ سالتى. سۋرەتتىڭ كەلۋ قاينارى: FINA حالىقارالىق ءجۇزۋ سپورتى بىرلەستىگى

سۋرەتتە: ەرلەردىڭ جەكە كىسىلىك 10 مەترلىك تۇعىردان سەكىرۋ سپورتىنىڭ سيلىق تاراتۋ سالتى. سۋرەتتىڭ كەلۋ قاينارى: FINA حالىقارالىق ءجۇزۋ سپورتى بىرلەستىگى