بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى

ءيت قاۋىپ ادام جارالاسا، جاۋاپكەرشىلىكتى يەسى ارقالايدى

2014.12.12 10:54     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 جاقىندا، ءۇرىمجى اۋداندىق حالىق سوت مەكەمەسى قولدا باعىلعان ءيتتىڭ ادام قاۋىپ جارالاعان «ازاماتتاردىڭ دەنەلىك ۇقىعى» داۋ-شارى دەلوسىن اتقارىپ اياقتاتتى. اتقارىلۋشى ك XX حالىق سوتىنىڭ اتقارۋ قىزمەتىنە وزدىگىنەن مويىنسال بولىپ، 14 مىڭ يۋاندىق تولەم اقىسن تاپسىردى. بۇل دەلو حايۋاناتتىڭ ادامدى جارالاپ، حايۋانات باعۋشىنىڭ تولەم جاۋاپكەرشىلىگىن تولىق ارقالاۋىنداي تيپتىك دەلوعا جاتادى.

 دەلودا، ك XX ءوز ءۇيى اۋلاسىندا ءىرى دەنەلى قاباعان تيبەت توبەتىن باققان، توبەت ءيت ەسىك الدىنان ءوتىپ بارا جاتقان كورشىسى ۋ XX كە تۇتقيىل شابۋىلداپ، ونىڭ سول قولى مەن اياق ءبولىمىنىڭ كوپ جەرلەرىن ۇقساماعان دارەجەدە قاۋىپ جارالاعان، ۋ XX ەمحاناعا جەتكىزىلىپ، 14 كۇن ەمحاناعا جاتقان، ساراپتاۋ ورىندارى ونىڭ جاراقاتىن 10 - دارەجەلى جاراقات دەپ ساراپتاعان. دەلونىڭ ءبىرىنشى سوت، ەكىنشى سوتى ارقىلى شىعارىلعان ۇكىمدە ءيت يەسىنە بارلىق شىعىمدى تولەۋگە ۇكىم شىعارىلدى.

 بۇل دەلو ارقىلى، ءىرى دەنەلى قاباعان ءيت باعۋشىلاردىڭ ساباق الۋىنا بولادى، مۇنداي يتتەردى باعۋشىلار قوعام حاۋىپسىزدىگى ورىندارىنان رۋحسات الىپ، قاتىستى راسمياتتاردى وتەۋ كەرەك، سودان كەيىن دە اماندىققا كوڭىل ءبولىپ، قاتاڭ جاۋاپكەرشىلىك تانىمىن ورناتۋ كەرەك.

 ءۇرىمجى اۋداندىق حالىق سوت مەكەمەسىنەن: اسقار جاڭابەك ۇلى

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.