بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

گۋاڭدۇڭ جۋحاي: نوسەرلى جاڭبىردان سوڭ جول «وزەنگە اينالدى»(4)

2013.05.09 14:34  

گۋاڭدۇڭ جۋحاي:  نوسەرلى جاڭبىردان سوڭ جول «وزەنگە اينالدى»(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت