بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

1-مامىر قىسقا دەمالىسىندا شينجياڭ ىشكى ولكەدەن ءبىر ميلليوننان استام ساياحاتشى قابىلدادى

2016.05.05 13:59  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت