بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ارناۋلى تاقىرىپ>>فوتو سۋرەت جارىسى

تۇعلۇق تەمىر حان مازارى(6)

حالىق تورابىنىڭ «جاڭا جىبەك جولى» اتىنداعى فوتوسۋرەت جارىسىنا جولدانعان تۋىندى

2014.11.10 15:05    تەمىر حاننىڭ ءبىرىنشى حانىمىنا ارناپ ۇلكەن كۇمبەزدىڭ وڭ جاعىنا سالىنعان كىشى كۇمبەز (ەسكەرتكىشتەر)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت