بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ەگيپەتتىڭ زۇڭتۇڭى مۋرسيدى قولدايتىندار مەن وعان قارسى تۇراتىنداردىڭ اراسىندا قاقتىعىس تۋىلدى

2012.12.06 13:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  5-جەلتوقساندا ەگيپەتتىڭ استاناسى كايردەگى زۇڭتۇڭ سارايىنىڭ سىرتىندا، زۇڭتۇڭ مۋرسيدى قولدايتىندار مەن وعان قارسى تۇراتىنداردىڭ اراسىندا قاقتىعىس تۋىلدى.

  سول كۇنى ەگيپەتتىڭ زۇڭتۇڭى مۋرسيدى قولدايتىندار مەن وعان قارسى تۇراتىنداردىڭ اراسىندا قاقتىعىس تۋىلدى. ەگيپەت دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى قاقتىعىستا از دەگەندە 211 ادام جارالاندى دەدى. مۋرسيدىڭ الدىڭعى ايدا جاريالاعان جاڭا نەگىزگى زاڭ مالىمدەمەسىنە قىر كورسەتۋ قيمىلى كايردە ءالى جالعاسۋدا. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى

  (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

  http://news.xinhuanet.com/photo/2012-12/06/c_124053868.htm

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت