بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ىشەك-سىلەڭىزدى قاتىراتىن قىزىقتى جاندار(11)

2013.03.28 15:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت