بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جۇڭگو تەڭىز ارمياسىنىڭ كەمە قوسىنى جاپون تەڭىزىندە جاتتىعۋ جاسادى(2)

2013.07.04 13:31  

جۇڭگو تەڭىز ارمياسىنىڭ كەمە قوسىنى جاپون تەڭىزىندە جاتتىعۋ جاسادى(2)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت