بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كورىكتى زەكۋ جايلاۋى(2)

2013.09.10 16:16  

جازدىڭ ءسانى ــ كوبەلەك
جازدىڭ ءسانى ــ كوبەلەك

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • قىران كوپىرى