بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جۇڭگو قازاقتارىنىڭ تۇڭعىش كەزەكتى ماي بوياۋلى سۋرەت تۋىندىلارى كورمەسى وتكىزىلدى(21)

2013.11.26 13:46  

جۇڭگو قازاقتارىنىڭ تۇڭعىش كەزەكتى ماي بوياۋلى سۋرەت تۋىندىلارى كورمەسى وتكىزىلدى(21)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 【21】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت