بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ۆەنەسۋەلادا ورنىقسىزدىق ورىن الىپ، ەرەۋىلشىلەر مەن ساقشىلار اراسىندا شيەلەنىسكەن قاقتىعىس تۋىلدى(2)

2014.03.21 14:47  

ۆەنەسۋەلادا ورنىقسىزدىق ورىن الىپ، ەرەۋىلشىلەر مەن ساقشىلار اراسىندا شيەلەنىسكەن قاقتىعىس تۋىلدى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت