بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

«ورىك مەكەنىندەگى» ۇلتتىق داستۇرگە تولى ءماندى دە ءساندى قيمىل(10)

2014.04.14 13:54  

«ورىك مەكەنىندەگى» ۇلتتىق داستۇرگە تولى ءماندى دە ءساندى قيمىل(10)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت