بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كۇنەستىڭ تۇرگەن اۋىلى: ساي – سالادا شەشەك اتقان ورىك گۇلى

2014.04.14 13:10   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  كۇنەستىڭ تۇرگەن اۋىلىنداعى جابايى ورىك ورمانىندا شەشەك اتقان ورىك گۇلى.

  شينحۋا تورابى، 11 – ءساۋىر، كۇنەس. ءساۋىر ايىنا قادام باسقاننان بەرى ىلە قازاق اۆتونوميالى وبلىسى كۇنەس اۋدانى تۇرگەن اۋىلىنداعى جابايى ورىك ورمانىندا ورىك گۇلدەپ، ساي – سالانى اسەم تۇسكە بولەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت