بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جين جىڭ – ىن عالىمدارعا ارنالعان يانفىڭ دەمالىس ورنىنا بارىپ، قۇرىلىستىڭ سالىنۋ جاعدايىن تەكسەردى(4)

2014.10.23 14:56  

جين جىڭ – ىن عالىمدارعا ارنالعان يانفىڭ دەمالىس ورنىنا بارىپ، قۇرىلىستىڭ سالىنۋ جاعدايىن تەكسەردى(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت