بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

وڭتۇستىك ۇيەكتىڭ جازعى كورىنىسى

2015.02.03 14:50   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جۇڭشان پۋنكتى جوعارى كەڭستىك فيزيكاسىن باقىلاۋ ورنىنىڭ ماڭىنداعى «جاز» كورىنىسى (30 – قاڭتار). شينحۋا اگەنتتىگى باي ياڭ فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت