بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ستانبول قالاسىندا ەكى رەت شابۋىلداۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، كەمىندە 10 ادام جارالانعان(2)

2015.08.12 16:02  【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت