بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قارا قوبديشاعا ساراپتاۋ جاساۋ ناتيجەسىندە رەسەي ۇشاعى سىرتقى كۇشتىڭ شابۋىلىنا ۇشىراماعان دەگەن قورىتىندى شىعارىلدى

2015.11.03 14:40   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  اقپارات قۇرالدارىنىڭ جەرگىلىكتى ۋاقىت 2015 – جىلى 2 – قاراشادا حابارلاۋىنشا، ەگيپەتتىڭ سيناي تۇبەگىندە شىرعالاڭعا ۇشىراعان رەسەي جولاۋشىلار ۇشاعىنىڭ قارا قوبديشاسىنا ساراپتاۋ جۇرگىزگەن تەكسەرۋ كوميسسياسىنىڭ مۇشەلەرى العاشقى قادامداعى قورىتىندىنى جاريالادى: ۇشاق سىرتقى كۇشتىڭ شابۋىلىنا نەمەسە باسقارىلمالى بومبىنىڭ سوققىسىنا ۇشىراماعان، ۇشاق راداردان اۋىتقۋدىڭ الدىندا ۇشقىش كومەك تىلەۋ سەگنالىن تاراتپاعان. ءىستىڭ ءمان – جايىن بىلەتىندەر مۇنان وزگە اقپارات بەرمەدى، ءبىراق، قازىرگە دەيىنگى قورىتىندىلاردىڭ بارلىعى ۇشاق قيراندىسىنىڭ اراسىنان تابىلعان قارا قوبديشاعا جۇرگىزگەن العاشقى ساراپتاۋ ناتيجەسى ەكەنىن ايتتى.

  رەسەي جاساندى سەرىك تورابىنىڭ 2 – قاراشادا حابارلاۋىنشا، وسى جولى جولاۋشىلار ۇشاعى قۇلاعان سەرىكتىكتىڭ جوعارى دارەجەلى ءمانساپتىسى A321 جولاۋشىلار ۇشاعىنىڭ شىرعالاڭعا ۇشىراۋىن «سىرتقى سەبەپتەن بولدى» دەپ قارايتىنىن ايتقان. ونىڭ ايتۋىنشا، A321 جولاۋشىلار ۇشاعى قۇلاۋ الدىندا ۇشاقتىڭ قۇرىلىمى اۋىر دارەجەدە زاقىمدالعان. سەرىكتىك شىرعالاڭنىڭ تەحنيكالىق سەبەپتەن نەمەسە ۇشقىشتىڭ تەحنيكالىق ونەرى ماسەلەسى سالدارىنان قۇلاعانىن تەرىسكە شىعارۋدا.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت