بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

دۋماندى مەرەكە، ءدۇبىرلى جارمەڭكە(16)

2017.01.03 16:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

دۋماندى مەرەكە، ءدۇبىرلى جارمەڭكە(16)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت