بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>قوعام

4- مامىر رۋحىنا مۇراگەرلىك ەتىپ، «بەستە جاڭا» جاس بولۋعا تالپىندى

2016.05.05 13:56  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت