بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

بىرىككەن مەملەكەتتەر ۇيىمى:

دارفۋرلىق 30 مىڭنان استام بوسقىن اتا مەكەنىنە قايتتى

2016.11.09 15:28     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق گازەتى، 8 – قاراشا، بەيجيڭ. (لي يدا) بىرىككەن مەملەكەتتەر ۇيىمى ادامگەرشىلىك ىستەرىن سايكەستىرۋ كەڭسەسىنىڭ حابارلاۋىنشا، چاد پەن ورتا افريكا رەسپۋبليكاسىنداعى بوسقىندار لاگەرىندە تۇراتىن 32 مىڭ بوسقىن چاد ارقىلى سۋداننىڭ دارفۋر رايونىنا قايتتى.

 بىرىككەن مەملەكەتتەر ۇيىمىنىڭ ادامگەرشىلىك ىستەرىن سايكەستىرۋ كەڭسەسىنىڭ سۋدان ءىس باسقارۋ ورنىنىڭ ايتۋىنشا، قازىر دارفۋر رايونىنىڭ حاۋىپسىزدىگى جاقسارعاندىقتان، بوسقىندار اتا مەكەندەرىنە قايتا باستاعان. ولار قازىر تۇرمىستىق بۇيىمدار مەن اۋىل شارۋاشىلىق ءوندىرىس قۇرال - جابدىقتارىن شۇعىل قاجەت ەتىپ وتىر. سۋداندىق ءمانساپتىنىڭ ايتۋىنشا، وتكەن 3 جىلدا دارفۋردان كەلگەن 110 مىڭنان استام بوسقىن اتا مەكەندەرىنە قايتقان.

 2013 – جىلدان بەرى جەرگىلىكتى تۇرعىندار رۋلار ارا قاقتىعىس سەبەبىنەن چاد، ورتا افريكا قاتارلى كورشىلەس ەلدەرگە كەتىپ، سوعىستان بوي تاسالاعان. وسى مەرزىمدە سۋدان ۇكىمەت ارمياسى مەن ۇكىمەتكە قارسى قارۋلى توپ اراسىندا دارفۋردىڭ ماراسان وڭىرىندە بىرنەشە رەت قاقتىعىس تۋىلعان، بۇل قاقتىعىس تا تۇرعىنداردىڭ جاقىن وڭىرلەرگە بارىپ باس ساۋعالاۋىنا سەبەپ بولعان، قازىر سولتۇستىك دارفۋر وڭىرىندە ءالى دە 4 ورىندا بوسقىندار لاگەرى بار، بۇل لاگەرلەرگە 53 مىڭ بوسقىن ورنالاستىرىلعان.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.