بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بالالار باقشاسىنىڭ مۇعالىمى 4 جاسار بالانى كوك الا قويداي ەتىپ ساباعان(3)

2013.11.06 13:51  

بالالار باقشاسىنىڭ مۇعالىمى 4 جاسار بالانى كوك الا قويداي ەتىپ ساباعان(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت