بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ۇرىمجىدە قار جاۋدى

2014.04.23 13:23   كەلۋ قاينارى : ءتاڭىرتاۋ تورابى  22 - ءساۋىر كۇنى تۇننەن باستاپ ءۇرىمجىنىڭ باسىم كوپ جەرىندە قار ارالاس جاڭبىر جاۋدى، سوڭى قارعا اينالدى. ءاربىر رايوندا اۋانىڭ تەمپەراتۋراسى ℃10 شاماسىندا تومەندەپ، قالا اۋماعىندا اۋانىڭ ەڭ تومەنگى تەمپەراتۋراسى ℃3- شاماسىندا بولدى. قالا تۇرعىندارى كەشەگى كۇنى قىسقا جەڭدى جازدىق كيىمدەرىن كيسە، ەندى بۇگىن قىستىق كيىمدەرىن قايتا كيىندى.

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت