بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

[شينجياڭ جاقسى جەر] بۋرىلتوعاي اۋدانى 13 – كەزەكتى ۇلىڭگىر قىسقى بالىق اۋلاۋ مەرەكەسى باستالدى

2019.01.23 13:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 1 – ايدىڭ 22 – كۇنى، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، 2019 – جىلى 1 – ايدىڭ 21 – كۇنى «قۇبا تۇزدەگى بالىق مەكەنى، بايلىق قاينارى بۋرىلتوعاي» اتىنداعى شينجياڭ التاي ايماعى بۋرىلتوعاي اۋدانى 13 – كەزەكتى ۇلىڭگىر قىسقى بالىق اۋلاۋ مەرەكەسى اتالعان اۋدانداعى تەڭىزدەگى سايتان كەرىش كورىنىس رايونىندا باستالدى. اشىلۋ سالتىنداعى تارتىمدى ويىن نومىرلەرى، الاۋدى تۇتاندىرۋ سالتى، «كولگە تاساتتىق بەرىپ، اۋدى دايىنداۋ» سالتى، قىسقى اۋ جايۋ، مايشاباقتاردىڭ اۋعا ءىلىنۋى، بالىقتىڭ مۇزدى كول بەتىندە شورشۋى قاتارلى قيمىلدار قىسقى بالىق اۋلاۋدى تاماشالاۋعا كەلگەن 50 مىڭنان استام ادامدى باۋراپ، ولارعا بۋرىلتوعايدىڭ ەرەكشەلىككە يە قار – مۇز مادەنيەتىن ۇعىندىردى.


  ۇعىسۋعا قاراعاندا، ۇلىڭگىر كولىندە قىسقى بالىق اۋلاۋ بارىسىندا ءداستۇرلى ۇلكەن تور جايۋ ءتاسىلى قولدانىلاتىندىقتان، تاماشالاۋشىلاردى باۋرايدى، بۇل قيمىلدىڭ قازىرگە دەيىن 60 جىلعا جۋىق تاريحى بار، مۇنداي كەرەمەت كورىنىستى ەلىمىزدە تەك شىعىس سولتۇستىكتەگى شاعان كولى مەن بۋرىلتوعايداعى ۇلىڭگىر كولىنەن عانا تاماشالاۋعا بولادى. قاڭتارداعى قاقاعان اياز كەزىندە، دالاداعى اۋا تەمپەراتۋراسى ℃20- تان تومەن ءتۇسىپ، ۇلىڭگىر كولىنىڭ بەتىندەگى مۇزدىڭ قالىڭدىعى ءبىر مەتردەن اسادى، قاردىڭ قالىڭدىعى 30 سانتيمەترگە جەتەدى، وسىنداي ورتادا بالىق اۋلاۋدى جەرگىلىكتى تۇرعىندار «قار كەشىپ بالىق ىزدەۋ» دەپ اتايدى.


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت