بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

الدىڭعى 3 توقساندا جاڭادان قۇرىلعان حالىقتىق كاسىپورىندار %15.3 ارتتى

2023.11.15 16:39     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  «حالىق گازەتى»، 11 – ايدىڭ 14 – كۇنى، بەيجيڭ (ءتىلشى لي ليلي). ءتىلشىنىڭ 11 – ايدىڭ 14 – كۇنى مەملەكەتتىك بازار باقىلاۋ – باسقارۋ باس مەكەمەسىنەن ۇعىسۋىنشا، الدىڭعى 3 توقساندا بۇكىل ەلدە جاڭادان قۇرىلعان حالىقتىق كاسىپورىندار 7 ميلليون 65 مىڭ بولىپ، سايكەس مەزگىلدەگىدەن %15.3 ارتقان. 9 – ايدىڭ سوڭىنا دەيىن بۇكىل ەلدە تىزىمدەلگەن حالىقتىق كاسىپورىنداردىڭ سانى 52 ميلليوننان اسىپ، حالىقتىق كاسىپورىنداردىڭ كاسىپورىنداردىڭ جالپى مولشەرىندەگى سالىستىرماسى %92.3 كە جەتكەن.

  حالىقتىق كاسىپورىنداردىڭ وڭىرلىك دامۋى اناعۇرلىم ءبىرىڭعايلاندى. الدىڭعى 3 توقساندا شىعىس، ورتا، باستىس، شىعىس سولتۇستىك سىندى 4 ۇلكەن بولەكتەگى حالىقتىق كاسىپورىندار تۇگەلدەي ورنىقتىلىق بارىسىندا جاقسارۋ سىندى دامۋ اۋقمىن ساقتادى. شىعىس بولەكتەگى جاڭادان قۇرىلعان حالىقتىق كاسىپورىندار 3 ميلليون 510 مىڭ بولىپ، سايكەس مەزگىلدەگىدەن %12.6 ارتتى؛ ورتا بولەكتەگى جاڭادان قۇرىلعان حالىقتىق كاسىپورىندار ءبىر ميلليون 766 مىڭ بولىپ، سايكەس مەزگىلدەگىدەن %16 ارتتى؛ شىعىس بولەكتەگى جاڭادان قۇرىلعان حالىقتىق كاسىپورىندار 3 ميلليون 510 مىڭ بولىپ، سايكەس مەزگىلدەگىدەن %12.6 ارتتى؛ باتىس بولەكتەگى جاڭادان قۇرىلعان حالىقتىق كاسىپورىندار ءبىر ميلليون 490 مىڭ بولىپ، سايكەس مەزگىلدەگىدەن %23.3 ارتتى؛ شىعىس سولتۇستىكتەگى جاڭادان قۇرىلعان حالىقتىق كاسىپورىندار 2 ميلليون 990 مىڭ بولىپ، سايكەس مەزگىلدەگىدەن 7.4 ارتتى.

  حالىقتىق كاسىپورىنداردىڭ قۇرىلىمى ۇزدىكسىز ساپالىلاندى. الدىڭعى 3 توقساندا ءبىرىنشى، ەكىنشى، ءۇشىنشى كاسىپتەردە جاڭادان قۇرىلعان حالىقتىق كاسىپورىندار جەكە – جەكە 284 مىڭ، ءبىر ميلليون 116 مىڭ، 5 ميللون 665 مىڭ بولىپ، ءۇشىنشى كاسىپتەگى ۇلەسى %80 تەن استى. مىعىم بازار ابزالدىعىنا سۇيەنگەن، بۇقارانىڭ تۇرمىسىمەن تىعىز قاتىستى حالىقتىق كاسىپورىندار ءۇرتىس تەز دامىدى، قوناقى جانە اس – سۋ كاسىبىندە، مايعا بەرۋ جانە ساۋدالىق قىزمەت وتەۋ كاسىبىندە، تولايىم ساتۋ جانە بولشەك ساتۋ كاسىبىندە جاڭادان قۇرىلعان حالىقتىق كاسىپورىنداردىڭ ارتۋ قارقىنى جەكە – جەكە %40.3 كە، %23.1 كە جانە %17.4 كە جەتتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى