بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

جاڭا زەرتتەۋ: مايمىل شەشەگى ۆيرۋسى ادامدار اراسىندا بىرنەشە جىل تارالعان ءارى ۇزدىكسىز وزگەرگەن

2023.11.10 15:27     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ 11 – ايدىڭ 9 – كۇنى بەيجيڭنەن بەرگەن حابارى. تاياۋدا ا ق ش – تىڭ «عىلىم» جۋرنالىندا جاريالانعان جاڭا زەرتتەۋدە كورسەتىلۋىنشە، مايمىل شەشەگى ۆيرۋسى 2016 – جىلدان بەرى ادامدار اراسىندا تارالىپ، ۇزدىكسىز وزگەرۋ ارقىلى ادامزاتتىڭ يممۋنيتەت جۇيەسىنەن تاسالانعان بولۋى مۇمكىن.

  بۇدان بۇرىن مەديتسينا سالاسىنداعىلار مايمىل شەشەگى ءبىر ءتۇرلى ۆيروستان ادام مەن مالدا بىردەي بولاتىن اۋرۋ دەپ قاراعان، ونىڭ اۋرۋ قوزدىرعىشى بولعان مايمىل شەشەگى ۆيرۋسى ءبىر ءتۇرلى DNA (وتتەكسىزدەندىرىلگەن ريبونۋكلەين قىشقىلى) ۆيرۋسى بولىپ، بۇل اۋرۋ بۇرىن نەگىزىنەن ورتا افريكا مەن باتىس افريكا رايوندارىندا تارالعان. الايدا 2022 – جىلى 5 - ايدان بەرى دۇنيە جۇزىندەگى 100 دەن استام مەملەكەت پەن رايوندا مايمىل شەشەگى ىندەتى تۋىلدى. كوپ جەردەگى ىندەت جاعدايىنان قاراعاندا، مايمىل شەشەگى ۆيرۋسى ادامدار اراسىندا تارالادى، سونداي - اق افريكادان باسقا ەلدەر مەن رايوندارعا كەڭىنەن تارالعان، اۋرۋدان ءولۋ مولشەرى %0.1.

  حارۆەرد داشۋەسى مەديتسينا شۋەيۋانى باستاعان حالىقارالىق زەرتتەۋ گرۋپپاسى 2018 - جىلى يە بولعان مايمىل شەشەگى ۆيرۋسىنىڭ گەن گرۋپپا ءتارتىبى مەن 2022 - جىلى تارالعان مايمىل شەشەگى ۆيرۋسىنىڭ گەن گرۋپپاسى قاتارىن سالىستىرادى، ولار مۇنداي ۆيرۋستىڭ گەننىڭ كەنەت وزگەرۋ مولشەرى ادامداردىڭ DNA ۆيرۋسىنىڭ كەنەت وزگەرۋ مولشەرىنەن الدە قايدا جوعارى بولاتىندىعىن بايقادى. 2022 - جىلى تارالعان مايمىل شەشەگى ۆيرۋسىنان 42 سى كەنەت وزگەرگەن، مۇنىڭ ىشىندە كوپ ساندى كەنەت وزگەرۋ بۇل ۆيرۋستىڭ APOBEC3 دەپ اتالاتىن ادامزاتتىڭ ۆيرۋسقا قارسى بەلوگىنەن ساقتانۋىنا كومەكتەسكەندەي.

  زەرتتەۋشىلەر ساناق مودەلىنەن پايدالانىپ، مايمىل شەشەگى ۆيرۋسىنىڭ 2016 - جىلدان نەمەسە ودان دا ەرتە وزگەرگەندە عانا ادامزاتتىڭ يممۋنيتەتتىك جۇيەسىنەن تاسالانا الاتىندىعىن تۇجىرىمدايدى. بۇل مۇنداي ۆيرۋستىڭ 2016 - جىلدان باستاپ ادامدار اراسىندا تارالۋى مۇمكىن ەكەندىگىن تۇسىندىرەدى. زەرتتەۋشىلەر بىلاي دەپ ۇسىنىس بەردى: ادامدار اراسىندا مايمىل شەشەگى ۆيرۋسىن جويۋ ءۇشىن، بۇكىل جەر شارى كولەمىندە باقىلاۋدى كۇشەيتىپ، وسى ۆيرۋستىڭ ۇزدىكسىز تەز وزگەرۋىنەن ساقتانۋ كەرەك.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى