بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

ساۋدا مينيسترلىگى ەۆروپا وداعىنىڭ جۇڭگونىڭ كاسىپورنىنىڭ ەۆروپاداعى كەڭسەسىن تۇتقيىل تەكسەرگەنى جونىندە جاۋاپ قايتاردى

2024.04.25 14:43     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ 4 – ايدىڭ 24 – كۇنى بەيجيڭنەن بەرگەن حابارى. ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ ساۋدالىق كومەك مەكەمەسىنىڭ جاۋاپتىسى 4 – ايدىڭ 24 – كۇنى ەۆروپا وداعىنىڭ جۇڭگونىڭ كاسىپورنىنىڭ ەۆروپاداعى كەڭسەسىنە تۇتقيىل تەكسەرۋ جۇرگىزگەنى جونىندە ءتىلشىنىڭ سۇراۋىنا جاۋاپ قايتارعاندا مىنانى ءبىلدىردى: ەۆروپا وداعىن قاتە ارەكەتىن دەرەۋ توقتاتۋعا جانە تۇزەتۋگە، ءار ەل كاسىپورىندارىنىڭ ەۆروپادا قارجى قوسۋىنا، تيجارات جۇرگىزۋىنە اشىق، ءادىل، تۋرا، الالامايتىن ورتا جاراتىپ بەرۋگە قۋزايمىز.

  جۇڭگو جاق مىناعان نازار اۋداردى: ەۆروپا وداعى كوميتەتى 4 – ايدىڭ 23 – كۇنى ەۆروپاداعى جۇڭگو قارجىسىنداعى كاسىپورىننىڭ كەڭسەسىنە تۇتقيىل بارىپ، كاسىپورىن شەتەلدەن قوسىمشا قاراجات العان دەگەن اتالمىش سەبەپ بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزگەن. بۇل 2024 – جىلى 2 – ايدان بەرى، ەۆورپا وداعى جاقتىڭ قوسىمشا قاراجات بەرۋدى تەكسەرۋگە ساياتىن 5 – رەتكى دەلونى ورتاعا قويۋى، بۇلاردىڭ بارلىعى دا جۇڭگونىڭ كاسىپورىندارىنا باعىتتالعان، سونىمەن بىرگە، تۇڭعىش رەت سول جەردە ىزدەۋ – تەكسەرۋ ورىستەتۋى. جۇڭگونىڭ كاسىپ سالاسى بۇعان قاتتى تىكسىنگەنىن ايتىپ، قاتاڭ نارازىلىق ءبىلدىردى.

  ەۆروپا وداعىنىڭ جۋىردا جۇرگىزگەن ءبىرقىدىرۋ قاتىستى تەكسەرۋلەرىنىڭ نىسانالىق باعدارى انىق، ەرەجە – تارتىپتەردى الباتى قولدانعان، تەكسەرۋ قۇرالىن قارۋ رەتىندە پايدالانعان، اتالمىش ءادىل باسەكە دەگەن اتتى جامىلىپ، ءادىل باسەكەلىك ورتانى بۇرمالاعان قورعانىمپازدىق ارەكەت. جۇڭگو جاق ەۆروپا وداعىن قاتە ارەكەتىن دەرەۋ توقتاتۋعا ءارى تۇزەتۋگە، ءار ەل كاسىپورىندارىنىڭ ەۆروپادا قارجى قوسۋىنا، تيجارات جۇرگىزۋىنە اشىق، ءادىل، تۋرا، الالامايتىن ورتانى ازىرلەۋگە قۋزايمىز. جۇڭگو جاق ەۆروپا وداعىنىڭ كەلەسى قادامداعى ارەكەت باعدارىنا ءجىتى نازار اۋدارادى ءارى بارلىق قاجەتتى شارالاردى اتقارىپ، جۇڭگو كاسىپورىندارىنىڭ ۇيلەسىمدى ۇقىق – مۇددەسىن باتىل قورعايدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى