بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

شينجياڭ اۋىل شارۋاشىلىق قوسىمشا ونىمدەر ساۋدا ورتالىعى ۇرىمجىدە قۇرىلدى

2016.04.29 14:59   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 29 - ءساۋىر، بەيجيڭ. 28 - ءساۋىر تۇستەن كەيىن، شينجياڭ اۋىل شارۋاشىلىق قوسىمشا ونىمدەر ساۋدا ورتالىعىنىڭ قۇرىلۋ سالتى جانە ساۋداگەر شاقىرۋ، تانىستىرۋ ءماجىلىسى شينجياڭ قامداۋ - ساتۋ سارايىندا سالتاناتپەن اشىلدى. بۇل رەتكى قيمىل «باۋراعىش شينجياڭ، باتىس وڭىردەگى اسىلدار» دەگەن تاقىرىپپەن وتكىزىلىپ، اتالعان قيمىلدى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق قامداۋ - ساتۋ كوپەراتۆى، شينجياڭ قامداۋ - ساتۋ توبى، شينجياڭ اۋىل شارۋاشىلىق قوسىمشا ونىمدەر ساۋدا ورتالىعى بىرلەسىپ وتكىزدى.

  شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايونىنىڭ ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى چيان جى جانە قاتىستى تاراۋلاردىڭ باسشىلارى، فينانس سالاسىنىڭ جاۋاپتىلارى، سونداي - اق، شينجياڭنىڭ ءىشى - سىرتىنداعى اۋىل شارۋاشىلىق، اۋىل - قستاق، ديقاندار كاسىپورىندارىنىڭ ۋاكىلدەرى سالىتقا قاتىناستى، اۆتونوميالى رايوندىق قامداۋ - ساتۋ كوپەراتۆىنىڭ ورىنباسار شۋجيى، جورالار القاسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى، شينجياڭ قامداۋ - ساتۋ توبىنىڭ پارتكوم شۋجيى، باس جوراسى رۇڭ جۇن اۆتونوميالى رايوندىق قامداۋ - ساتۋ كوپەراتۆى، شينجياڭ قامداۋ - ساتۋ توبى اتىنان ءسوز سويلەدى. شينجياڭ قامداۋ - ساتۋ توبىنىڭ پارتكوم شۋجيى، باس دەركتورى ليۋ جيانگۋو جيىندى باسقاردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت