بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ءۇرىمجى قالالىق اۋا رايى ستانسياسى جوعارى تەمپەراتۋرانىڭ سارى ءتۇستى ساقتىق سەگنالىن جاريالادى

2019.08.07 15:09     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 8 – ايدىڭ 7 – كۇنى، بەيجيڭ. تيانشان تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، 8 – ايدىڭ 6 – كۇنى ساعات 16دان 29 مينۋت وتكەندە، ءۇرىمجى قالالىق اۋا رايى ستانسياسى جوعارى تەمپەراتۋرانىڭ سارى ءتۇستى ساقتىق سەگنالىن جاريالاعان: مەجەمەن 8 – ايدىڭ 7 – كۇنىنەن 9 – كۇنىنە دەيىن، قالانىڭ وڭتۇستىگىندە ەڭ جوعارى تەمپەراتۋرا ℃35 - ℃37قا دەيىن جەتەدى، ءارقايسى رايوندار مەن اۋدانداردا اۋا رايىندىق ءورت حاۋپىنىڭ دارەجەسى جوعارى، وتتان، ەلەكتردەن پايدالانۋ بارىسىندا حاۋىپسىزدىككە نازار اۋدارۋ كەرەك، ىستىقتان ساقتانۋ قىزمەتىن ويداعىداي ىستەۋ كەرەك.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار