بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

حانزۋ ءتىلى ا ق ش تۇرعىندارى قولداناتىن 2 – ۇلكەن شەتەل تىلىنە اينالدى

2017.07.10 19:42     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 شينحۋا اگەنتتىگى، 7 – شىلدە، لوس – انجەلەس، (ءتىلشى حۋاڭ حىڭ). ا ق ش 24/7 ۋوللستريت توراپ بەكەتىندە جۋىردا جاريالانعان تەكسەرۋ دوكلادىندا كورسەتىلۋىنشە، ا ق ش تۇرعىندارى ەڭ كوپ قولداناتىن شەتەل تىلدەرىنىڭ ىشىندە حانزۋ ءتىلى يسپان تىلىنەن كەيىنگى 2 – ورىندا تۇرادى ەكەن.

 ا ق ش كولومبيا راديو سەرىكتىگىنىڭ 7 – شىلدەدەگى حابارىنا قاراعاندا، بۇل تەكسەرۋ ناتيجەسى ا ق ش جان سانىن جاپپاي تەكسەرۋ مەكەمەسىنىڭ 2015 – جىلعى ا ق ش تۇتىنۋشىلارىن تەكسەرۋ ساندى مالىمەتىندەگى «وتباسىندا ۇنەمى قولدانىلاتىن شەتەل ءتىلى تۇرلەرى» تاڭداۋ ءتۇرى نەگىز ەتىلگەن ءارى جان سانىن جاپپاي تەكسەرۋ مەكەمەسى ءارقايسى شتاتتاعى تۇرعىنداردىڭ ەتنيكالىق جاعدايىن پايدالانعان.

 ا ق ش – تا يسپانداردىڭ 40 ميلليوننان استام ۇرپاعى تۇرادى دا، يسپان ءتىلى ءارقايسى شتات تۇرعىندارىنىڭ ۇنەمى قولداناتىن شەتەل تىلىنە اينالىپ ۇلگىرگەن، حانزۋ ءتىلىن ۇدايى پايدالاناتىن جان سانى 2 ميلليون 100 مىڭعا جەتىپ، 2 – ورىندى ۇستاپ وتىر. بۇدان سىرت، تاگالا ءتىلى، ۆيەتنام ءتىلى، فرانسۋز ءتىلى، اراب ءتىلى جانە كورەي تىلدەرىن ۇنەمى قولداناتىن جان سانى دا ءبىر ميلليون اسقان.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار