بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جۇڭگو ەرەكشە دارەجە بىرىكپە جارىسىنىڭ مىقتىلارى ازيا چەمپيوندار ليگاسىندا ءسۇرىندى(8)

2014.04.17 14:05  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت