بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

لانجوۋ ۋنيۆەرسيتەتىندە تۋىلعان گازدەن قوپارىلىس تۋىلۋ وقيعاسىندا جارالانعانداردىڭ سانى 25 ادامعا جەتتى

2015.07.21 14:12   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  20 – شىلدەدە لانجوۋ ۋنيۆەرسيتەتىنە قاراستى 1 – شيپاحانادا ەمدەۋ قىزمەتكەرلەرى جارالانعاندارعا ۋكىل قويۋدا.

  ءتىلشىنىڭ لانجوۋ ۋنيۆەرسيتەتى مەن لانجوۋ ۋنيۆەرسيتەتىنە قاراستى 1 – شيپاحانادان ۇعىسۋىنشا، 20 – شىلدە كۇنى ساعات 17گە دەيىن، سول كۇنى لانجۋ ۋنيۆەرسيتەتى وڭتۇستىك شيپاگەرلىك بولىمشەسىندەگى وقۋشىلار جاتاعىنىڭ ماڭىنداعى قۇرىلىس ورنىندا تابيعي گازدەن قوپارىلىس تۋىلۋ وقيعاسىندا جارالانعانداردىڭ سانى 25 ادامعا جەتكەن، جارالانعانداردىڭ 24ى ستۋدەنتتەر، ولاردىڭ بارلىعى قوپارىلىستا شاشىراعان اينەك سىنىقتارىنان تەرىسىن جارالاپ العان. قازىر جارالانعانداردى ەمدەۋ قىزمەتى تارتىپپەن جۇرگىزىلۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت