بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

چۇڭچيڭدە بۇيراباس (كوكونىس) اتىزىنا قويىلعان سابانىنان جاسالعان حايۋاناتتار ءمۇسىنى جۇرت نازارىن اۋداردى(3)

2016.03.24 15:28   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

چۇڭچيڭدە بۇيراباس (كوكونىس) اتىزىنا قويىلعان سابانىنان جاسالعان حايۋاناتتار  ءمۇسىنى جۇرت نازارىن اۋداردى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت