بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قازىنالىق جانە ەكونوميكالىق باقىلاۋ: جۇڭگو مەن رەسەيدىڭ ساۋدا سوماسى تاريحتاعى جاڭا ورەنى جاراتتى(3)

2019.01.18 14:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قازىنالىق جانە ەكونوميكالىق باقىلاۋ: جۇڭگو مەن رەسەيدىڭ ساۋدا سوماسى تاريحتاعى جاڭا ورەنى جاراتتى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت