بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى

رەسەي قىرعىزستانعا كومەك رەتىندە 200 ميلليون ا ق ش دوللارىن بەرەدى

2014.10.22 16:20    


 پۋتين مەن اتامبايەۆ (ماتەريالدان)

 حالىق تورابى، 22 – قازان، بەيجيڭ. شينحۋا تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، رەسەي فەدەراتسيالىق كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ماتۆيەنكو 21 – قازاندا قىرعىزستان استاناسى بيشكەكتە ءسوز سويلەپ، رەسەيدىڭ قىرعىزستاننىڭ ەكونوميكاسىن دامىتۋىنا كومەك رەتىندە تاعى دا 30 ميلليون يۋان ا ق ش دوللارىن بەرەتىنىن ءارى قىرعىزستاننىڭ ەۆرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا قوسىلۋىنا قاتىستى شارالاردى ىسكە اسىرۋى ءۇشىن 2 جىل ىشىندە قىرعىزستانعا كومەك رەتىندە200 ميلليون ا ق ش دوللارىن بەرەتىنىن ايتقان.

 ماتۆيەنكو سول كۇنى قىرعىزستان زۇڭليى وتاربايەۆپەن كەڭەسۋ بارىسىندا: بيىل جىل باسىنان بەرى رەسەي قىرعىزستانعا قازىنالىق جاعدايىن وڭالتۋ ءۇشىن كومەكتەسىپ، 60 ميلليون ا ق ش دوللارىن بەرگەن، رەسەي قىرعىزستانعا تاعى 30 ميلليون ا ق ش دوللارىن كومەككە بەرۋگە دايىندالىپ وتىر. مۇنان سىرت، رەسەي الدا 2 جىل ىشىندە قىرعىزستاننىڭ ەۆرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا قوسىلۋىنا قاتىستى شارالاردى ىسكە اسىرۋىنا كومەكتەسۋ ءۇشىن قىرعىزستانعا 200 ميلليون ا ق ش دوللارىن بەرەدى، - دەگەن.

 وتاربايەۆ قىرعىزستاننىڭ 2015 – جىلى قاڭتاردا ەۆرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا رەسمي مۇشە بولىپ قابىلدانۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن، بيىل ءبىرقىدىرۋ دايىندىقتاردى ورىنداپ بولاتىنىن ءارى كەلىسىمشارتقا قول قوياتىنىن ءبىلدىردى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.