بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ءۇرىمجى قالاسى تيانشان رايونىنداعى ءبىر تۇرعىندار عيماراتىندا تابيعي گاز قوپارىلىسى تۋىلدى

2016.11.10 10:23     كەلۋ قاينارى : شينجياڭ گازەتى

 ءوز حابارىمىز. 8 - قاراشا تۇستەن بۇرىن ساعات 9 مولشەرىندە ءۇرىمجى قالاسى تيانشان رايونى دۇڭحۋجيە وڭتۇستىك 1 - كوشەسىنە ورنالاسقان 92 - ءنومىرلى تۇرعىندار عيماراتىنىڭ 2 - كورپۋس 201 - ۇيىندە تابيعي گاز قوپارىلىسى تۋىلىپ، 16 ادام جەڭىل جارالاندى، جارالانعانداردىڭ ءبارى شيپاحاناعا قۇتقارۋعا، ەمدەۋگە جەتكىزىلدى، مۇنىڭ ىشىندە 11 ادام جاراقاتى ءبىر جايلى ەتىلگەننەن كەيىن شيپاحانادان شىقتى.

 شىرعالاڭ تۋىلعاننان كەيىن اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم مەن حالىق ۇكىمەتى باسا ءمان بەردى، اۆتونوميالى رايوندىق پارتكومنىڭ شۋجيى چىن چۋانگو، اۆتونوميالى رايوندىق پارتكومنىڭ ورىنباسار شۋجيى، اۆتونوميالى رايوننىڭ ءتوراعاسى شوكىرات زاكىر تاباندا ورنالاستىرۋ جاساپ، جارالانعانداردى قۇتقارىپ ەمدەۋدى، شىرعالاڭ سەبەبىن تەز ارادا تەكسەرىپ انىقتاۋدى، وسى تەكتەس شىرعالاڭنىڭ تۋىلۋىنان باتىل ساقتانۋدى تالاپ ەتتى.

 اۆتونوميالى رايوندىق پارتكومنىڭ تۇراقتى مۇشەسى، ءۇرىمجى قالالىق پارتكومنىڭ شۋجيى لي شۋەجۇن، اۆتونوميالى رايوننىڭ ورىنباسار ءتوراعاسى، قوعام حاۋىپسىزدىگى مەڭگەرمەسىنىڭ باستىعى جۋ چاڭجيە ءورت ءوشىرۋ، تۇرعىن ءۇي جانە قالا، اۋىل قۇرىلىسى، دەنساۋلىق ساقتاۋ، قوعام حاۋىپسىزدىگى، ءوندىرىس حاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ سياقتى تاراۋلاردىڭ ادامدارىن باستاپ، تىزگىن ۇشىمەن ناق مايدانعا بارىپ، شىرعالاڭنىڭ سەبەبىن تەكسەرىپ، جارالانعانداردى قۇتقارۋ جۇمىسىن ورىستەتتى.

 قازىر الەۋمەتتىك اۋماقتاعى تۇرعىنداردىڭ كوڭىل كۇيى ورنىقتى، تۇتاس رايونىمىزدىڭ قوعامدىق جالپى جاعدايى جاراسىمدى، ورنىقتى.

 كەلۋ قاينارى: شينجياڭ گازەتى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.