بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

بەيجيڭ قالاسىنداعى ءدارى – دارمەكتىڭ بولشەك ساتىلۋ باعاسى ٪20 ارزاندادى

2017.04.06 16:11     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 «حالىق گازەتى»، 5 – ءساۋىر، بەيجيڭ (ءتىلشى ۋاڭ جۇنپيڭ). بۇگىن تۇستەن بۇرىن بەيجيڭ قالاسىنداعى شيپاحانالاردىڭ ءدارى – دارمەكتى جاريالى ساتۋ تەكشەلەرى اقپارات مەديالارىنا تۇڭعىش رەت اشىق ۇستالدى. قازىر ءدارى – دارمەكتى جاريالى ساتۋ تەكشەلەرى اينالىسقا كىرىسىپ، تەكشەلەردە 7 مىڭنان تۇردەن استام ءدارى، 40 مىڭ تۇردەن استام ەمدەۋ جابدىعى ساتۋعا شىعارىلىپ، ەمدەۋ قۇرىلىمدارى ىستەتىپ وتىرعان باتىسشا، جۇڭگوشا دارىلەر جانە بيولوگيالىق ونىمدەردىڭ سۇرانىسىن قاناعاتتاندىرادى. بەيجيڭ قالالىق دەنساۋلىق ساقتاۋ، جوسپارلى تۋىت كوميتەتىنىڭ مۇشەسى گاۋ شياۋجۇن بىلاي دەدى: جاريالى ساتۋ تەكشەسى اينالىسقا تۇسكەن سوڭ ءدارى – دارمەكتىڭ ورتاشا باعاسى مەجەمەن ٪8 مولشەرىندە ارزاندايدى، بۇدان ءدارى – دارمەككە باعا قوسۋدى، ءدارى – دارمەك رەفورماسىنان كەيىن قوسىلعان باعانى شىعارىپ تاستاعاندا، ارزانداۋ مولشەرى ٪20 ماڭايىندا بولادى.

 8 – ساۋىردەن باستاپ بەيجيڭ قالاسىندا وسى رەتكى ءدارى – دارمەكتىڭ جالپىلىق رەفورماسى رەسمي اتقارىلادى. جاريالى ساتۋ قىزمەتىنىڭ ءساتتى ورىستەتىلۋىنە كەپىلدىك ەتۋ ءۇشىن، ەمدەۋ قۇرىلىمدارى مەن ءدارى – دارمەكپەن قامداۋشى جاق جاريالى ساتۋ تەكشەلەرىمەن جۇيەلى تۇتاسۋ جانە سىناق جۇرگىزۋدى كۇنى بۇرىن تامامدادى ءارى 27 - ناۋرىزدان باستاپ ساتۋ تەكشەلەرىنە جاڭا ونىمدەرىن شىعارىپ بولدى.

 گاۋ شياۋجۇن تانىستىرىپ بىلاي دەدى: بازاردى كۇندەلىكتى ىستەتەتىن ءدارى – دارمەكپەن جەتكىلىكتى قامداۋدى كوزدە ۇستاعان بەيجيڭ قالاسى بۇكىل ەلدەگى ولكە دارەجەلى ساتۋ مەن بۇكىل قالانىڭ ۇكىمەت مەنشىگىندەگى ەمدەۋ قۇرىلىمدارىنىڭ ەڭ تومەن باعادا ساتىپ شىعارۋىن سايكەستىرىپ، بەيجيڭ قالاسىنداعى ءدارى – دارمەك باعاسىنىڭ مەملەكەت بويىنشا باستان – اياق ءبىرشاما تومەن بولۋىنا قۋزاۋشىلىق ەتتى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار