بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ريم قالاسىنىڭ 2769 جىلدىعىن تويلادى

2016.04.25 13:20   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 25 - ءساۋىر، بەيجيڭ. 24 - ءساۋىر كۇنى، يتاليانىڭ ريم قالاسىنداعى دۋەلگە ءتۇسۋ الاڭى، ادامدار ەرتەدەگى ريم جاساقتارىنشا جاسانىپ، ريم قالاسىنىڭ 2769 جىلدىعىن قۇتتىقتاۋ سالتاناتىنا قاتىناستى. سول كۇنى، ادامدار ەرتەدەگى ريم داۋىرىندەگى كيىمدەردى كيىپ، ريم قالاسىنىڭ سالىنعاندىعىنا 2769 جىل بولعانىن قۇتتىقتاۋ سالتاناتىنا قاتىناستى. ريم قالاسى جاڭا ەرادان بۇرىنعى 753 - جىلى 21 - ءساۋىر كۇنى سالىنعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت