بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

شينجياڭدا اۋىل - قىستاقتاردا فۋتبول جارىسى وتكىزىلەدى

2023.07.06 15:39     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  انار بۇلت \ شينجياڭ گازەتىنىڭ ءتىلشىسى تاڭ كاندۇڭ 7 - ايدىڭ 4 - كۇنى ۇرىمجىدەن حابارلايدى. شينجياڭدا اۋىل - قىستاقتاردا فۋتبول جارىسى وتكىزىلەتىن بولدى. 7 - ايدىڭ 4 - كۇنى، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق دەنە تاربيە مەكەمەسى، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق اۋىل شارۋاشىلىعى جانە اۋىل - قىستاق مەڭگەرمەسى «2023 - جىلى اۆتونوميالى رايونداعى اۋىل - قىستاقتاردا (بەس ادامدىق) فۋتبولدان ەرەكشە دارەجەلى بىرلەسپە جارىس وتكىزۋ تۋرالى ۇقتىرۋدى» (تومەندە قىسقارتىلىپ «ۇقتىرۋ» دەپ اتالادى) باسىپ تاراتىپ، 2023 - جىلى اۆتونوميالى رايونداعى اۋىل - قىستاقتاردا (بەس ادامدىق) فۋتبولدان ەرەكشە دارەجەلى بىرلەسپە جارىس وتكىزۋدى ۇيعاردى.

  «ۇقتىرۋعا» نەگىزدەلگەندە، 2023 - جىلى اۆتونوميالى رايونداعى اۋىل - قىستاقتاردا وتكىزىلەتىن (بەس ادامدىق) فۋتبولدان ەرەكشە دارەجەلى بىرلەسپە جارىسى بارىسىندا دايىندىق جارىسى، ارالىق جارىس، سونداي - اق، وڭتۇستىك، سولتۇستىك رايون بويىنشا كولەمدى وڭىرلىك جارىس وتكىزىلىپ، ەڭ سوڭىندا بيىل 10 - ايدا بۇكىل شينجياڭ بويىنشا شەشۋشى جارىس وتكىزىلەدى. جەر - جەردەگى دەنە تاربيەنى اكىمشىلىك جاقتان باسقارۋ تاراۋلارى مەن اۋىل شارۋاشىلىعى جانە اۋىل - قىستاق مەكەمەسى جارىسقا قاتىناسۋعا قاتىستى تالاپتار بويىنشا الدىن الا جوسپارلاۋى، ايماق (وبلىس، قالا) جانە اۋدان (قالا، رايون) كولەمىندەگى جارىستاردى دەر كەزىندە ۇيىمداستىرۋعا كەپىلدىك ەتۋى كەرەك.

  «جارىس ەرەجەسىندە» مىنالار ايقىندالعان: بىرلەسپە جارىس باسەكەلىك نىسانى ەرلەردىڭ بەس ادامدىق فۋتبول جارىسى بولىپ، جارىس ءتورت كەزەڭگە بولىنەدى. ءبىرىنشى كەزەڭدە دايىندىق جارىسى وتكىزىلەدى، ءارقايسى اۋدان (قالا، رايون) ءىس جۇزىندىك جاعدايىنا قاراي وزدەرى ۇيىمداستىرىپ، جەڭىمپاز ءبىر ۋاكىلدەر گرۋپپاسىن ەكىنشى كەزەڭدەگى ارالىق جارىسقا تاڭدايدى. دايىندىق جارىسى 8 - ايدىڭ 15 - كۇنىنەن بۇرىن وتكىزىلىپ بولادى.

  ەكىنشى كەزەڭدەگى جارىستى ءارقايسى ايماقتار (وبلىس، قالا) ءىس جۇزىندىك جاعدايىنا قاراي وزدەرى ۇيىمداستىرادى، جەڭىسكە جەتكەن ەكى كوماندانى تاڭداپ، ءۇشىنشى كەزەڭدەگى وڭتۇستىك، سولتۇستىك رايون بويىنشا كولەمدى وڭىرلىك جارىسقا قاتىناستىرادى. ارالىق جارىس 9 - ايدىڭ 5 - كۇنىنەن بۇرىن وتكىزىلىپ بولادى.

  ءۇشىنشى كەزەڭدەگى جارىس وڭتۇستىك، سولتۇستىك ەكى جارىس رايونى بويىنشا وتكىزىلەدى، مۇندا وڭتۇستىك جارىس رايونى قاشقار ايماعى، حوتان ايماعى، قىزىلسۋ قىرعىز اۆتونوميالى وبلىسى، اقسۋ ايماعى، بايىنعولىن موڭعۇل اۆتونوميالى وبلىسى، قۇمىل قالاسى، تۇرپان قالاسى ۋاكىلدەر كومانداسىن قامتيدى؛ سولتۇستىك جارىس رايونى ءۇرىمجى قالاسى، سانجى حۇيزۋ اۆتونوميالى وبلىسى، قارامايلى قالاسى، ىلە قازاق اۆتونوميالى وبلىسى، بۇراتالا موڭعۇل اۆتونوميالى وبلىسى، التاي ايماعى، تارباعاتاي ايماعى ۋاكىلدەر كومانداسىن قامتيدى. وڭتۇستىك رايون مەن سولتۇستىك رايون جارىسىنا جەكە - جەكە 14 كوماندا قاتىناسادى، ءارقايسى جارىس رايوندارى جەرەبە تارتقان سوڭ، الدىمەن گرۋپپاعا ءبولىنىپ، دارا اينالىمدى جارىس وتكىزەدى، سوڭىنان ايقاسپالى ىرىكتەۋ جارىسى وتكىزىلەدى. ەكى جارىس رايونىنان الدىڭعى 8 ورىنعا يە بولعان 16 كوماندا ءتورتىنشى كەزەڭدەگى شەشۋشى جارىسقا قاتىناسادى. وڭتۇستىك، سولتۇستىك رايون بويىنشا كولەمدى وڭىرلىك جارىس 9 - ايدىڭ 20 - كۇنىنەن بۇرىن وتكىزىلىپ بولادى. شەشۋشى جارىس بارىسىندا 16 كوماندا جوعارى، تومەن ەكى رايونعا ءبولىنىپ جەرەبە تارتۋ ارقىلى قاتارعا تۇرعىزىلعان سوڭ، ىرىكتەۋ جارىسى وتكىزىلەدى، جەڭىلگەن كوماندالار قاتارعا تۇرعىزۋ جارىسىنا قاتىناسۋى قاجەت.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى