بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

ورتالىق قازىنا اپاتتان قۇتقارۋعا ءبىر ميلليارد يۋان قارجى بوساتىپ، تاسقىن، قۋاڭشىلىق، دەرت - دەربەز، زياندى جاندىك سياقتى اپاتتارعا بەلسەنە توتەپ بەرمەكشى

2023.09.04 15:42     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ 9 – ايدىڭ 2 – كۇنى بەيجيڭنەن بەرگەن حابارى. ءتىلشىنىڭ 9 - ايدىڭ 2 - كۇنى قازىنا مينيسترلىگىنەن ۇعىسۋىنشا، قاتىستى اپاتقا ۇشىراعان رايونداردىڭ تاسقىن سۋ، قۋاڭشىلىق اپاتتارىنان قۇتقارۋ، ەگىس داقىلدارىن دەرت - دەربەزدەردەن، زياندى جاندىكتەردەن ساقتاۋ جانە ونى جونگە سالۋ قىزمەتىن قولداۋ ءۇشىن، قازىنا مينيسترلىگى اۋىل شارۋاشىلىعى جانە اۋىل - قىستاق مينيسترلىگىمەن، سۋ يگىلىگى مينيسترلىگىمەن بىرلىكتە 9 - ايدىڭ 1 - كۇنى ورتالىق قازىنادان اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ اپاتتان ساقتانۋ، اپات زيانىن ازايتۋ جانە سۋ يگىلىگى جاعىنداعى اپاتتان قۇتقارۋ قارجىسىنان ءبىر ميلليارد يۋان بوساتتى.

  مۇنىڭ ىشىندە، قۋاڭشىلىققا قارسى تۇرۋ تۇرىپ اپاتتان قۇتقارۋعا 272 ميلليون يۋان قاراجات ورنالاستىرىپ، گانسۋ، شانشي قاتارلى ولكەلەردىڭ (اۆتونوميالى رايونداردىڭ) داقىلداردىڭ قۇرعاقشىلىق اپاتىنا ۇشىراۋىنا توتەپ بەرۋ، داقىلدى وزگەرتىپ ەگۋ، تولىقتاپ ەگۋ، اۋىل شارۋاشىلىق وندىرىسىندە قۋاڭشىلىققا قارسى تۇرۋ، سۋ تەڭشەۋ قاتارلى قاتىستى قىزمەتتەردى ىستۋىنە قولداۋ كورسەتتى، تاسقىننان قورعانىپ، اپاتتان قۇتقارۋعا 357 ميلليون يۋان قاراجات ورنالاستىرىپ، جيلين، حيلۇڭجياڭ قاتارلى ولكەلەردىڭ تايفيڭ بورانىنا قارسى تۇرۋىنا، قاتتى جاڭبىردان كەلىپ شىققان ۇدايى سەل اپاتىنا قارسى تۇرۋىنا، اۋىل شارۋاشىلىق ءوندىرىسىن تەزىرەك بۇرىنعى قالپىنا كەلتىرۋىنە، سۋ يگىلىگى قۇرىلعىلارىنىڭ سۋ اپاتى زيانىن بۇرىنعى قالپىنا كەلتىرۋ قاتارلى قاتىستى قىزمەتتەردى ۋاعىندا قانات جايدىراۋىن كومەكتەسەدى؛ كۇرىش دەرت – دەربەزدەرى اپاتىنىڭ الدىن الۋ جانە ونى مەڭگەرۋ ءۇشىن 371 ميلليون يۋان قاراجات ورنالاستىرىپ، جياڭشي، حۋنان قاتارلى ولكەلەردىڭ (اۆتونوميالى رايونداردىڭ) كۇرىش وباسى اۋرۋى، كۇرىشتى ”ەكى رەت كوشىرۋ“ زياندى جاندىكتەرى سياقتى كۇرىش دەرت - دەربەزىنىڭ الدىن الۋعا قاتىستى قىزمەتتەردى ىستەۋىنە قولداۋ كورسەتتى.

  كەلۋ قاينارى:حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى