بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

ءۇرىمجى قالالىق ساياحات مەكەمەسىنىڭ پارتگرۋپپا شۋجيى حاميت ابدۇرايىم قاتارلى ءۇش ادام تەكسەرۋگە الىندى

2017.07.31 15:59     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  ءۇرىمجى قالالىق ساياحات مەكەمەسىنىڭ پارتگرۋپپا شۋجيى، مەكەمە باستىعىنىڭ ورىنباسارى حاميت ابدۇرايىم ۇيىم جاعىنان تەكسەرۋگە الىندى

 حالىق تورابى، 31 – شىلدە، بەيجيڭ. ءۇرىمجى قالالىق ءتارتىپ تەكسەرۋ كوميتەتىنىڭ حابارىنان قاراعاندا، ءۇرىمجى قالالىق ساياحات مەكەمەسىنىڭ پارتگرۋپپا شۋجيى، مەكەمە باستىعىنىڭ ورىنباسارى حاميت ابۇدرايىم تارتىپكە اۋىر دارەجەدە قايشىلىق جاساۋ كۇمانىمەن ۇيىم جاعىنان تەكسەرۋگە الىندى. دەلو قازىر تەكسەرىلۋ ۇستىندە. (ءۇرىمجى قالالىق ءتارتىپ تەكسەرۋ كوميتەتى)

  ءۇرىمجى قالاسى جاڭا قالا رايوندىق پارتكومنىڭ مۇشەسى، رايوندىق حالىق ۇكىمەتى پارتگرۋپپاسىنىڭ مۇشەسى، باسقارۋ كوميتەتى مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى، رايون باستىعىنىڭ ورىنباسارى ۋەي ۋەي ۇيىم جاعىنان تەكسەرۋگە الىندى

 ءۇرىمجى قالالىق ءتارتىپ تەكسەرۋ كوميتەتىنىڭ حابارىنان قاراعاندا، ءۇرىمجى قالاسى جاڭا قالا رايوندىق پارتكومنىڭ مۇشەسى، رايوندىق حالىق ۇكىمەتى پارتگرۋپپاسىنىڭ مۇشەسى، باسقارۋ كوميتەتى مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى، رايون باستىعىنىڭ ورىنباسارى ۋەي ۋەي تارتىپكە اۋىر دارەجەدە قايشلىق جاساۋ كۇمانىمەن ۇيىم جاعىنان تەكسەرۋگە الىندى. دەلو قازىر تەكسەرىلۋ ۇستىندە. (ءۇرىمجى قالالىق ءتارتىپ تەكسەرۋ كوميتەتى).

 ءۇرىمجى قالاسى ەكونوميكا اشۋ رايوندىق پارتكوم (تۋتۇنحى رايونى) شۋجيىنىڭ ورىنباسارى، ساياسي زاڭ كوميتەتىنىڭ شۋجيى حۋاڭ يۇڭ ۇيىم جاعىنان تەكسەرۋگە الىندى

 ۇرىمجى قالالىق ءتارتىپ تەكسەرۋ كوميتەتىنىڭ حابارىنان قاراعاندا، ءۇرىمجى قالاسى ەكونوميكا اشۋ رايوندىق پارتكوم (تۋتۇنحى رايونى) شۋجيىنىڭ ورىنباسارى، ساياسي زاڭ كوميتەتىنىڭ شۋجيى حۋاڭ يۇڭ تارتىپكە اۋىر دارەجەدە قايشلىق جاساعاندىقتان ۇيىم جاعىنان تەكسەرۋگە الىندى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار