بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ءۇرىمجى قالاسىندا اپتا سوڭىندا اۋا تەمپەراتۋراسى ℃36-قا جەتەدى

شينجياڭنىڭ ءىشىنارا جەرلەرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى ℃40-تان اسادى

2015.07.03 14:06     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 1 – شىلدە، بەيجيڭ. شىلدەنىڭ شىجىعان ىستىعى ءۇرىمجى قالاسىنا مەرزىمىنەن بۇرىن كەلدى، ءۇرىمجى قالاسىندا جۋىردان بەرى اۋا تەمپەراتۋراسى ℃30-تان تۇسپەي تۇر، وسى اپتانىڭ سوڭىندا ءۇرىمجى قالاسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى ℃36-قا جەتەدى.

 شينجياڭ اۋا رايى ستانسياسى قىزمەتكەرىنىڭ ايتۋىنشا، 1 – شىلدەدە ءۇرىمجى قالاسىنىڭ قالا رايونىندا ەڭ جوعارى اۋا تەمپەراتۋراسى تيانشان رايونىندا بولىپ، ℃30.9-قا جەتكەن. ۇقساس مەزگىلدەگىمەن سالىستىرعاندا، جۋىرداعى ەكى كۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى ℃1 ~ 2 توڭىرەگىندە جوعارى بولعان. 1 – شىلدە ءتۇن ورتاسىنان 2 – شىلدە كۇندىزگە دەيىن ءۇرىمجى قالاسىندا اۋا رايى بۇلتتى بولىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى ℃21 ~ ℃29 بولعان.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.