بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

بەيجيڭ قالاسى قورا – جاي سالاسىنداعى دەلدالدىق سەرىكتەستىكتەردىڭ دۇكەندەرىن قاتاڭ تەكسەردى

38 دەلدالدىق سەرىكتەستىك جازالاندى، 91 سەرىكتەستىك ءوز ەركىمەن جابىلدى

2017.03.27 13:52     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق گازەتى، 25 – ناۋرىز، بەيجيڭ. (ۋاڭ حاۋنان) بەيجيڭ قالالىق تۇرعىن ءۇي جانە قالا – اۋىل قۇرىلىسى كوميتەتى (ت ءۇ ق ق ك) مايتيان سەرىكتەستىگىنىڭ حۇڭشيتاي بولىمشەسى سياقتى قورا – جاي سالاسىنداعى 12 دۇكەن بەلگىلەمەگە قايشى تيجارات جۇرگىزۋ سەبەبىنەن بۇيرىق بويىنشا جابىلدى. بەيجيڭدە 17 – ناۋرىزدا قورا – جاي بازارىن رەتكە سالۋ جونىندەگى ساياسات شىعارىلعان ءبىر اپتادان بەرى، اتقارۋشى تاراۋلار زاڭدى قاتاڭ اتقارىپ، قورا – جاي دەلدالدىق سەرىكتەستىكتەرىنىڭ دۇكەندەرىن قاتاڭ تەكسەردى، قازىر 38 دەلدالدىق سەرىكتەستىكتىڭ ءبىرسىپىراسى بۇيرىق بويىنشا جابىلسا، ەندى ءبىرسىپىراسى جۇمىسىن توقتاتىپ، رەتتەۋ جۇرگىزۋدە.

 ءار رايونداعى قورا – جاي باسقارۋ تاراۋلارىنىڭ تەكسەرۋ ساناعىنا قاراعاندا، قورا – جاي سالاسىنداعى 91 سەرىكتەستىك ءوز ەركىمەن جابىلعان. بەلگىلى ءىرى دانەكەرلىك قۇرىلىم بەرگەن ءۇش جاقتى توقتامعا قول قويۋ احۋالىنا قاراعاندا، ساياسات جاريالانعاننان كەيىنگى ءبىر اپتا ىشىندە كۇنىنەن ورتا ەسەپپەن 322 توقتامعا قول قويىلىپ، ساياسات جاريالانۋدان ءبىر اپتا بۇرىنعى كۇندىك توقتامعا قول قويۋ مولشەرىمەن سالىستىرعاندا %60 ازايعان.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار