بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

شينجياڭنىڭ جۇقپالى اۋرۋدى تىزگىندەۋ مامانى: ىندەتتى الاستاۋدىڭ سوڭعى مەزگىلىندە بىرەر جارىم جۇعىمدالۋشىلاردىڭ بايقالۋى قالىپتى جاعداي، كوپشىلىكتىڭ الاڭداپ كەتۋىنىڭ قاجەتى جوق

2022.09.06 13:16     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 انار بۇلتى – شينجياڭ گازەتىنىڭ حابارى. 9 – ايدىڭ 5 – كۇنى كەشتە، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتىنىڭ اقپارات كەڭسەسى ىندەتتەن ساقتانۋ جانە ونى تىزگىندەۋ جونىندە اقپار جاريالاۋ ءماجىلىسىن اشتى. ماجىلىستە جۋىردان بەرى قالىڭ جۇرتشىلىق پەن توراپتاستار كوڭىل ءبولىپ وتىرعان «ءجۇرىس – تۇرىسى قالپىنا كەلتىرىلگەن حاۋىپ – قاتەرى تومەن شاعىن رايوندار مەن جابىق باسقارۋعا الىنعان ىندەت بايقالماعان شاعىن رايونداردا بىرەر جارىم جۇعىمدالۋشىلاردىڭ بايقالۋ ماسەلەسىنە» قاراتا، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق جۇقپالى اۋرۋدان ساقتانۋ جانە ونى تىزگىندەۋ ورتالىعىنىڭ ورىنباسار مەڭگەرۋشىسى، جۇقپالى اۋرۋدى تىزگىندەۋ كاسىبىنىڭ ورىنباسار زەرتتەۋشىسى چىن تاۋ قالىڭ تۇرعىندارعا مىنانى ەسكەرتتى: ىندەتتى مەڭگەرۋ جاعدايىنىڭ جاقسارۋىنا ىلەسە، ءوندىرىس – تۇرمىس ءتارتىبى بىرتىندە قالىپىنا كەلتىرىلۋدە، ەگەر ۇدايىلانعان تەكسەرۋ بارىسىندا بىرەر جارىم ىندەتكە شالدىققاندار بايقالسا، ىندەتتى الاستاۋدىڭ سوڭعى مەزگىلىندە جارىققا شىعاتىن قالىپتى جاعداي، كوپشىلىكتىڭ الاڭداپ كەتۋىنىڭ قاجەتى جوق.

 تەك ءبىز الەۋمەتتىك اۋماقتاعى نۋكلەين قىشقىلىن تەكسەرۋدىڭ سەزىمتالدىعىن ساقتاساق، سونىمەن بىرگە تۇرعىنداردىڭ اقاۋسىزدىعىن باقىلاۋ – ولشەۋدىڭ ىرىقتىلىعىن ساقتاساق، اسىرەسە دەنە تەمپەراتۋراسىن ولشەپ، اۋرۋ بەلگىلەرىن باقىلاۋدى جاقسى ىستەسەك بولعانى، ماسەلەن، قىزۋى ورلەۋ، قۇرعاق جوتەلۋ، السىرەۋ، جۇتىنۋى قيىنداۋ، ءيىستى سەزۋى تومەندەۋ، ءىشى ءوتۋ سياقتى بەلگىلەر بايقالسا ناقتى جاعدايدى دەرۋ الەۋمەتتىك اۋماق قىزمەتكەرىنە ايتۋىمىز كەرەك، سونىمەن بىرگە ەمدەۋ ورگاندارىنا بارىپ ەمدەلۋىمىز كەرەك، ەمدەلۋ بارىسىندا قىزمەتكەرلەرگە ءوزىمىزدىڭ ەپيدەميولوگيالىق تاريحىمىزدى قاز – قالپىندا ايتىپ بەرۋىمىز كەرەك، قاتىستى ورىندار دەرەۋ الەۋمەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ شاراسىن قولدانىپ ءبىرى بايقالسا، ءبىرىن جويۋدى باتىل ىسكە اسىراۋى كەرەك.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار