بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

قىزىن قورلاعان ادامدى ۇرعان ادامنىڭ ۇستىنەن پروكۋراتۋرا ورگانى ايىپتاما كوتەرمەدى

2022.09.06 15:11     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 گانسۋ ولكەسى لۇڭنان قالاسىنداعى ءبىر ەر ادام بىرەۋدى ۇرىپ، 2 – دارەجەلى جەڭىل جاراقاتتاعان، پروكۋراتۋرا ورگانى ونىڭ ۇستىنەن ايىپتاما كوتەرمەگەن، توراپتاستار ونىڭ ۇستىنەن ايىپتاما كوتەرمەۋ زاڭدى، ورىندى، جۇيەلى بولعان دەپ قاراعان، بۇل قانداي جاعداي؟

 جۋىردا، جۇڭگو پروكۋراتۋرا تورابى گانسۋ ولكەسى لۇڭنان قالاسى چىڭشيان اۋداندىق حالىق پروكۋراتۋراسىنىڭ ايىپتاما كوتەرمەۋ ۇيعارىمىن جاساعانىن جاريالادى: 2021 – جىلى 12 – ايدا، شى XX دەگەن ەر ادام كوپ رەت جاڭ XX تىڭ ۇيىندە ونىڭ قىزىن قورلاعان (باسقا دەلو بويىنشا ءبىرجاقتى ەتىلدى)، حالىق ساقشىلارى شى XX تىڭ اۋىر جارالانعانىن بايقاعان. تەكسەرۋگە قاراعاندا، 2021 – جىلى 12 – ايدىڭ 18 – كۇنى ساعات 17 دە، شى XX ءوزىنىڭ قورلاۋ ارەكەتىن جاڭ XX تىڭ بايقاپ قالعانىن بىلگەن سوڭ تايىپ تۇرعان، سوڭىنان شى XX جاڭ XX تىڭ ۇيىنە تاعى دا كەلگەن، جاڭ XX شى XX تى ساباپ، ونى 2 – دارەجەدە جەڭىل جارالاعان.

 چىڭشيان اۋداندىق حالىق پروكۋراتۋراسى بىلاي دەپ قاراعان: جاڭ XX تىڭ قىلمىسى جەڭىل، دەلو تۋىلعان سوڭ ىرىقتىلىقپەن قىلمىسىن مويىنداپ، جازاعا مويىنسال بولعان، ونىڭ ۇستىنە، زياندالۋشىنىڭ وسى دەلودا اۋىر قاتەلىك وتكىزۋى، زياندالۋشىنىڭ كەشىرىمىنە يە بولۋى سىندى جاعدايلارعا ساي، جاڭ XX تىڭ ۇستىنەن ايىپتاما كوتەرمەۋ ۇيعارىلدى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار