بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

قىرعىزستاندا 5.4 بال جەر سىلىكىندى سىلكىنىس قاينارىنىڭ تەرەڭدىگى 10 مىڭ مەتر بولعان

2022.12.29 16:32     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 جۇڭگو جەر سىلكىنىسى تورابىنىڭ رەسمي ولشەپ تۇراقتاندىرۋىنشا: 12 – ايدىڭ 29 – كۇنى ساعات 01 دەن 16 مينۋت وتكەندە، قىرعىزستاندا (سولتۇستىك ەندىك 41.88 گرادۋس، شىعىس بويلىق 79.56 گرادۋس) 5.4 بال جەر سىلكىنگەن، سىلكىنىس قاينارىنىڭ تەرەڭدىگى 10 مىڭ مەتر.

 شينجياڭداعى كوپتەگەن جەردىڭ تۇرعىندارىنىڭ ايتۋىنشا، اقسۋ قالاسى، كونەشار اۋدانى، باي اۋدانى سياقتى كوپتەگەن جەرلەردە سىلكىنىس اسەرى كۇشتى بولعان، ورتتەن ساقتانۋ تاراۋلارى دەر كەزىندە جينالعان.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار