بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

ا ق ش – تا قىس ماۋسىمىنداعى قارلى بوراننان از دەگەندە 55 ادام ءولدى

2022.12.27 15:58     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 ا ق ش مەملەكەتتىك راديو سەرىكتىگىنىڭ (NBC) حابارىنا قاراعاندا، جەرگىلىكتى ۋاقىت 12 –ايدىڭ 26 – كۇنى، ا ق ش – تا قىس ماۋسىمىنداعى قارلى بوراننان كەمىندە 55 ادام ولگەن.

 قىس ماۋسىمىنداعى قارلى بوراننان كوپتەگەن رايونداردا جول بىتەلگەن، سونداي - اق كەڭ كولەمدە توك توقتاعان، ا ق ش ەلەكتر تورابىنىڭ PowerOutage.us ساندى مالىمەتىندە كورسەتىلۋىنشە، جەرگىلىكتى ۋاقىت 12 – ايدىڭ 26 – كۇنى ساعات 13 تەن 50 مينۋت وتكەنگە دەيىن ۆاشينگتون شتاتىندا 68 مىڭ 696 تۇتىنۋشىنىڭ توگى توقتاعان، ماين شتاتى مەن نيۋيورك شتاتىندا جەكە - جەكە 17 مىڭ 907 جانە 15 مىڭ 229 تۇتىنۋشىنىڭ توگى توقتاعان.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار