بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

ءبىر ميلليارد 70 ميلليون يۋان قارجى قوسادى! شينجياڭدا مىناداي نىسانداردىڭ قۇرىلىسىنا قولداۋ كورسەتەدى

2023.06.13 16:07     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى


  سۋرەتتە: شينجياڭ وتىندىق گاز توبىنىڭ جوندەۋشىسى وتىندىق گازدىڭ قىسىمدى رەتتەۋ ساندىعىن كۇندەلىكتى تەكسەرىپ – كۇتىمدەۋدە (ماتەريالدىق سۋرەت).

  جۋىردا شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق دامۋ – رەفورما كوميتەتى ورتالىقتىڭ مەجە ەسەبى كولەمىندەگى ءبىر ميلليون 70 مىڭ يۋانمەن بۇكىل رايونداعى 62 ورىنداعى توزعان وتىندىق گاز قۇبىرى تورىن وزگەرتۋ – جاڭالاۋ نىسانىنىڭ قۇرىلىسىنا قولداۋ كورسەتۋدى تياناقتاندىردى.

  وتىندىق گاز قۇبىر تورى — قالاداعى ”تىرشىلىك جەلىسىنىڭ“ ماڭىزدى قۇرامداس بولىگى، توزعان وتىندىق گاز قۇبىر تورىن جاڭالاۋدىڭ بۇقارانىڭ ءومىرى مەن مال – مۇلكىنىڭ حاۋىپسىزدىگىنە كەپىلدىك ەتۋدە الاتىن ءمانى زور. شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق دامۋ – رەفورما كوميتەتى حالىقتىڭ باقىتىن ارتتىرۋعا نازاردى شوعىرلاندىرىپ، نەگىزگى تاقىرىپتىق تاربيەنى ىشكەرىلەي، ناقتى تياناقتاندىرۋدا حالىقتىڭ ءومىرى مەن مال – مۇلكىنىڭ حاۋىپسىزدىگىن قورعاۋدى ماڭىزدى امالياتتىق ارەكەت رەتىندە قاراپ، بۇكىل رايونداعى قالالارداعى توزعان قۇبىر تورىنىڭ قازىرگى جاعدايىن ءبىر – بىرلەپ تەكسەرىپ، جەر – جەردىڭ ءىس جۇزىندىك جاعدايىمەن ۇشتاستىرا وتىرىپ، نىساندارعا دايىندىق جاساۋدى كۇشەيتىپ، نىسانداردىڭ العاشقى مەرزىمدەگى قىزمەتىن جەدەلدەتىپ، مەملەكەتتىڭ قوسىمشا قاراجاتپەن قارجىلاندىرۋىنا يە بولۋعا كۇش سالدى.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، وسى رەت تياناقتاندىرىلعان قاراجات سوماسى وتكەن جىلداعىمەن سالىستىرعاندا %91 ارتقان. وتىندىق گاز قۇبىر تورابىن نەگىز ەتكەن قالا – قالاشىقتارداعى وزگەرتۋگە، جاڭارتۋعا ءتيىستى توزعان قۇبىر تورلارى شامامەن 568 كيلومەتر بولىپ، جەرگىلىكتى ورىندى 500 ميلليون يۋاننان استام قارجى قوسۋعا جەتەلەيدى.

  شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق دامۋ – رەفورما كوميتەتى جەر – جەردى، ءارقايسى نىسانعا جاۋاپتى ورىنداردى نىسانداردى سالۋ شارت – جاعدايىن جەدەل تياناقتاندىرۋعا، قارجى بوساتىلعان نىسانداردىڭ جۇمىسىن ەرتەرەك باستاۋعا، قالالارداعى جاڭارتۋ قىزمەتىن پارمەندى، ءتارتىپتى، ءونىمدى ىلگەرىلەتۋگە، قالالارداعى نەگىزدىك قۇرىلعىلاردىڭ ولقى تۇستارىن تولىقتاۋعا، قالانىڭ حاۋىپسىزدىگىن، توزىمدىلىگىن جوعارىلاتىپ، حالىق بۇقاراسىنىڭ ءومىرى مەن مال – مۇلكىنىڭ حاۋىپسىزدىگىن اناعۇرلىم ويداعىداي قورعاۋعا بەلسەندى قۋزايدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى