بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

شينجياڭداعى التىنتاۋدا ايۋ بايقالدى

2024.01.29 15:29     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  1 – ايدىڭ 28 – كۇنى شينجياڭ التىنتاۋ مەملەكەتتىك جاراتىلىستىق قورىق رايونىندا اپپاراتشى ۋاڭ حانبين قولفونىمەن شيزاڭ قوڭىر ايۋىن سۋرەتكە تۇسىرگەن. كەسكىندە شيزاڭ قوڭىر ايۋى باياۋ جۇگىرىپ بارا جاتىر، اندا – ساندا ارتىنا بۇرىلىپ قاراپ قويىپ، ەمىن – ەركىن كەتىپ بارادى.

  التىنتاۋ مەملەكەتتىك جاراتىلىستىق قورىق رايونى — ەلىمىز ەڭ ەرتە قۇرعان ۇستىرتتەگى شولەيت ەكولوگيالىق جۇيەسىن قورعاۋ رايونى، جۋىرداعى جىلداردان بەرى، قورىق رايونىنداعى ەكولوگيالىق ورتانى قورعاۋ تەبىنىنىڭ ارتۋىنا بايلانىستى، ەكولوگيالىق ورتا بىرتىندەپ جاقسارىپ، ءتۇرلى جابايى حايۋاناتتاردىڭ سانى كورنەكتى مولايعان، شيزاڭ قوڭىر ايۋىنىڭ سانى دا كورنەكتى ارتقان، قيمىل كولەمى دە كەڭەيە تۇسكەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى