بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

جۇڭگو جاستارى 丨مەنىڭ جۇرەك ءسوزىمدى تىڭداڭىز

2023.05.04 12:12     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  

  مىنبەدە ءتالىم بەرىپ، ساباق وتكەن زاڭزۋ وقىتۋشى، تەرەزە الدىندا كۇن ساۋلەسىنە بەت تۇزەپ بيگە باسقان ۇيعۇر ءانشى، جاتتىعۋ زالىندا تەرگە مالشىنعان قازاق بوكسشى ... ولاردىڭ بارلىعى جۇڭگو جاستارى سالاۋاتىمەن جالىنداعان جاستىق جىگەرىن ايگىلەدى. بۇگىن 4 – مامىر جاستار مەرەكەسى، جاستاردىڭ ۋاكىلدەرىنىڭ ءۇنىن بىرگە تىڭداپ، قۇلشىنا كۇرەس جاساعان ءداۋىردىڭ ءاربىر ساڭلاعىنا قۇرمەت بىلدىرەيىك.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى