بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

12 - ايدان باستاپ، مىناداي شىراقتى پايدالانۋعا تيىم سالىنادى

جەر - جەر الدىن الا ءبىر - بىرلەپ تەكسەرۋ ورىستەتتى

2023.11.28 17:02     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  ءىشىنارا ەرەنبازارلار مەن اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى بازارلارىندا ساۋداگەرلەر ەت، جەمىس - جيدەك، كوكونىس قاتارلى اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن جاڭادان بازارعا شىعارىلعانداي كورسەتەتىن رولى بار شىراقتى جاعادى. بۇل سۋىق جارىق قاينارىنا جاتاتىن جارىقتاندىرۋ شىراعىنىڭ ءبىر ءتۇرى، بەلگىلى رەڭدەگى جارىقتىڭ مولشەرىن ارتتىرۋ ارقىلى جاسالعان مۇنداي شىراقتىڭ استىنا قويىلعان زاتتاردىڭ رەڭى ادامعا تابيعي جارىقتاعىدان گورى قانىق كورىنەتىندىكتەن، تۇتىنۋشىلاردى ساتىپ الۋعا بەلگىلى دەڭگەيدە باۋرايتىن بولادى.

  مەملەكەتتىك بازاردى باقىلاۋ - باسقارۋ باس مەكەمەسى تاراتقان «ازىق - تۇلىكتىك اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى بازارىندا ساتىلاتىن زاتتاردىڭ ساپاسىنىڭ حاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ - باسقارۋ ادىسىنە» ساي، 12 - ايدىڭ 1 - كۇنىنەن باستاپ، شيكى ازىق - تۇلىك ونىمدەرىن ساتقاندا، ازىق - تۇلىكتىڭ شىنايى رەڭى قاتارلىلاردى تۇيسىك مۇشەلەرىنە سيپاتى مەن قۇرىلىمىن كورنەكتى وزگەرتىپ كورسەتەتىن جارىقتاندىرۋ قۇرىعىلارى قاتارلىلاردى پايدالانۋعا بولمايدى. جاڭا بەلگىلەمە اتقارىلار الدىندا، جياڭسۋ، جىجياڭ، شاڭحاي قاتارلى جەرلەر وسىنداي شىراقتاردى اۋىستىردى ءارى ءبىر - بىرلەپ تەكسەرۋ ارەكەتىن ورىستەتىپ، شيكى ازىق - تۇلىكتەردىڭ ”بەزەندىرىلمەگەن“ بەينەسىمەن بازارعا شىعارىلۋىنا كەپىلدىك ەتتى.

  مۇنداي شىراقتار شيكى ازىق - تۇلىكتەردى قالايشا ”جاس سياقتى “ كورسەتەدى؟ قاتىستى مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل وسى شىراقتىڭ ءتۇس ايقىنداۋشىلىق قاسيەتىمەن جانە رەڭمەن قاتىستى. ەتكە قىزعىلت جارىق تۇسكەندە ەتتىڭ رەڭى اناعۇرلىم قىپ - قىزىل بولىپ كورىنەدى، كوكونىسكە جاسىلداۋ جارىق تۇسكەندە، ونىڭ رەڭى جاپ - جاسىل بولىپ كورىنەدى.

  بازاردى باقىلاۋ - باسقارۋ باس مەكەمەسى جاڭادان وزگەرىس ەنگىزگەن «ازىق - تۇلىكتىك اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى بازارىندا ساتىلاتىن زاتتاردىڭ ساپاسىنىڭ حاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ - باسقارۋ ادىسىندەگى» بەلگىلەمەلەرگە ساي، 12 - ايدىڭ 1 - كۇنىنەن باستاپ، ساۋداگەرلەر بەلگىلەمەگە قايشى پايدالانعان وسىنداي شىراقتاردى وزگەرتۋدەن باس تارتسا، اۋدان دارەجەلى بازاردى باقىلاۋ - باسقارۋ تاراۋلارىنىڭ 5000 يۋاننان جوعارى 30000 يۋاننان تومەن اقشالاي ايىپ سالۋىنا بولادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى